HSS 2018 – 12 Short Plays

by Tanuj Khosla

Amlan Das Kashish Kapoor
Anubha Jha Shankar Keyoor Shah
Ashutosh Walia Neha Misri
Deepak Chakravarty Nitin Sawant
Dhruv Misri Raina Desai
Dimpee Shah Ritesh Panwar
Gaurav Kumar Dhanawat Rohan Jumani
Gunja Chakraborty Shruti Shah
Guru Siddharth Wahi
Hardik Gajjar Vidhya Dhar
Jasmine Sawant Vihaan Saini

 

Share on:

You May Also Like...